Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku

Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku UMbiko kaMadlenya wakwaMasuku wabe eyiqhawe leSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo . ISilo uMzilikazi sasisuke kwaZulu zabheka enyakatho ngowe 1821 ngemuva kwengxabano neaLembe . Ngaleso sikhathi sasingakabi iSilo ,sasiseyingenye yezinduna zeSilo uShaka esigodlweni kwaBulawayo ,kwaZulu eShowe.  Uyise kaMbiko uMadlenya wayeyingxenye yebutho lamakhehla elaphikelela eNtabazwe liholwa uMzilikazi ,ethunywe iSilo uShaka ukuba ayohlasela abaSuthu bakaHanesi ababeyingxenye yaBatlokwa   bakaMma Ntantisi .  UMzilikazi wabanqoba la... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNdlovukazi yaseNkanini uSisile Khumalo

Umlando ngeNdlovukazi yaseNkanini uSisile Khumalo : USisile kaLaMgangeni Khumalo wayeyiNkosikazi endala yeSilo uMswazi wesibili . Umuzi wakhe wawubizwa ngokuthi kuseNkanini. Uyise uMgangeni wayengomunye webazukulu bakaKuhlase Khumalo . UKuhlase Khumalo unguKhokho wabakwaGuliwe ,Mashinini,Magadlela, ... qhubeka ufunde »

Umlando ngoLotshe noMbambelele Mtshali

Umlando ngoLotshe noMbambelele  Mtshali  Lezi izinsizwa zaseMantshalini ezazakhela amagama ngesikhathi sikaZwekufa(De Mfecane Wars) . OLotshe noMbambelele kwakungamadodana kaHlabangane kaKhondlo Mtshali ,sengathi nguLotshe owayemdala . Lezinsizwa zazigqishe noMzilikazi kaMashobana ngesikha... qhubeka ufunde »

Umlando ngoGundanekumitha kaNdlovu waseMangweni

Umlando ngoGundanekumitha kaNdlovu: UGundanekumitha kaNdlovu wayengelinye lamaqhawe eSilo uMzilikazi ,wayengowaseMangweni. Le nsizwa yaseMangweni yaba ngomunye wabantu abathunjwa ngenkathi impi yeSilo uMzilikazi ihlasela uNyokana kaMpeyana Zwane . Ukhokho wale nsizwa kwakunguNdiweni nokunguyena okwa... qhubeka ufunde »

Imizi yamakhosi akwaKhumalo

Imizi yamakhosi akwaKhumalo: Imizi yenkosi uMashobana kwakuseNsingweni, eNyandeni kanye naseNdinaneni Yonke le mizi yayakhelwe eMkhuze. Omakhalelwane benkosi uMashobana kwakungabakwaNxumalo ababakhe ngasentatshaneni iTshaneni. ENdinaneni kwakukwabo Mzilikazi . Inkosi uMashobana yayizele kakhulu amad... qhubeka ufunde »

Umlando ngomuzi waseKuphakameni

Umlando ngomuzi waseKuphakameni : Lo muzi waseKuphakameni uyisisekelo sobuNazaretha wawakha uShembe emva kokuhlupheka okukhulu elala endle engenayo indawo lapho owayengaphumula khona nokubeka umthwalo phansi . UJehova wamnika wona ngaphambi kokuya kwakhe eNtabeni yaseNhlangakazi . Yabe ingakaziwa no... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo: Abantu bakwaMlilo bangabozalo lukaMabaso indodana kaMntungwa kaMbulazi . Enye indodana kaMntungwa kwakunguKhumalo . UMabaso wazala abakwaMabaso ,kwathi uKhumalo wazala abakwaKhumalo . Ngakho-ke abakwaMlilo singakusho singananazi sithi nabo bangaMantungwa njengabo ab... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaChauke

Izithakazelo nomlando ngesibongo sakwaChauke Abantu bakwaChauke bayisizwe esikhulu esitholakala kakhulu eMozambikwe nokuyilapho ubukhosi baso busazinze khona . Laba bantu bakwaChauke babuye batholakale eNingizimu Afrika koGiyane,Tzaneen ,Thulamahashe koThoyando nakwezinye izindawo . Lesi sibuye sith... qhubeka ufunde »

Umlando ngeSilo uLobhengula kaMzilikazi

Umlando ngeSilo uLobhengula kaMzilikazi: ISilo uLobhengula kwakuyindoda yeSilo yeSilo uMzilikazi futhi yisona esalandela uyise esihlalweni sobukhosi ngemuva kokukhothama kwakhe. ISilo uLobhengula sasibuye sibizwe ngoMakhobolondo nokuligama laso lobuqhawe.ISilo uLobhengula sazalwa ngowe 1835 endaweni... qhubeka ufunde »

Ukuzalwa nokukhula kweNkosi u-Shembe (uMqalisi nombumbi wamaNazaretha nobuNazaretha

Lawamazwi alotshwe kuleli khasi akhulunywa ngu-Mqali waloluhambo lobuNazaretha isikhonzi senhlupheko obizwa ngokuthi ngu’ Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe’ . Ezalwa ngu-Mayekisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhubuzela kaNyathikazi.AbakwaShembe bangabaNtungwa bakwaDonsa Wawakhuluma lawamazwi ... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!